СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА 4 -25 ЮНИ 2018 г.

 

 

04.06.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 29/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол.

С присъдата подсъдимият Димитър М., живущ в гр. Ямбол,е признат за виновен в това, че на неустановена дата придобил и държал до 23.30 ч. на 27.04.2017 г. в дома си в гр. Ямбол, и в лек автомобил без надлежно разрешително с цел разпространение високорискови наркотични вещества –марихуана и метамфетамин на обща стойност 426,73 лв., като на 27.04.2017г., около 15.00 ч. в гр. Ямбол,  без надлежно разрешително разпространил, като продал на Стоимен  К. от гр. Ямбол за сумата от 20 лв. 0,127 гр. високорисково наркотично вещество метамфетамин на стойност 3,18 лв., поради което на основание чл.354а, ал.1 пр.3, пр.4 и пр.5 от НК вр. чл. 54 от НК е осъден на пет години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим, както и на глоба в размер на 10 000  лева.

 

05.06.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 40/2018-09.00 ч.

Образувано по жалба на частни обвинители срещу присъда на ОС – Ямбол.

С присъдата подсъдимият Георги С. е признат за виновен в това, че на 03.10.2015 г. в гр. Сливен, при управление на МПС – лек автомобил „Хюндай Матрикс“, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 25 ал.1 от ЗДвП – „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“ и на чл. 77 ал.1 от ППЗДвП – „Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата – да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал“, и по непредпазливост причинил смъртта на Христо Т. от гр. Сливен, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което и на основание чл. 343 ал.3 предл.1 б. „б“ предл.1, вр. ал.1 б. „в“, вр. чл. 342 ал.1 от НК и чл. 54 от НК, му  е наложено наказание  лишаване от свобода за срок от три години.

Съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от  пет години, считано от влизане на присъдата в сила. С присъдата подсъдимият е лишен от правото да управлява МПС за срок от  четири години.

 

ВНОХД № 82/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Ахмед А.  е признат за виновен в това, че  през периода 01.03.2009г. до 31.10.2010г., в гр.Айтос, обл.Бургаска, като физическо лице, без съответното разрешение съгласно Закона за кредитните институции /ЗКИ/  извършвал по занятие банкови сделки - отпускал заеми с лихва до 20 % на жители на гр. Айтос , като обезпечавал заемната сума с недвижимо имущество и в резултат на горепосочената дейност получил значителни неправомерни доходи общо в размер на 7 578,30 /седем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 30 ст./ лева. На основание чл.303 от НПК, вр. чл. 252, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. чл. 1, ал. 2, чл. 2, ал. 1, чл. 13, ал. 1, параграф 1, т. 20 от Закона за кредитните институции, вр.чл.36, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК  съдът е осъдил Ахмед. А. от гр. Айтос на две години и шест месеца лишаване от свобода, като  е признат за невинен и оправдан по обвинението за получени значителни неправомерни доходи в размер на 36 921,70 /тридесет и шест хиляди деветстотин двадесет и един лева и 70 ст./ лева. Съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от три години. Съдът е постановил по отношение на Ахмед А. пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ през изпитателния срок от три години.

 

 

ВНОХД № 59/2018-10.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол

С присъдата подсъдимият Методи Т.  от гр. София е признат за виновен в това, че на 14.04.2014г. около 17.00 ч. на АМ "Тракия", в района на км. 282, в отсечката между паркинга до с. Кабиле, обл. Ямбол и кръстовището с път I-7 - пътен възел до с. Зимница, обл. Ямбол, в посока от гр. София за гр. Бургас, при управление на МПС - л. а. "Мазда 3", собственост на „С. Б." - ООД, гр.София, представлявано от Галина Т. с превишена скорост - около 164 км/ч., след употреба на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта си 1,89 промила, е нарушил правилата за движение, в резултат на което е предизвикал ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на Камен Й. от гр. София, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, предл. 1, бук. "б", предл. 1 вр. ал. 1, бук. "в" вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 2 ал. 2, вр. чл. 54 ал. 1 от НК е осъден на три години и десет месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим. Съдът е лишил подсъдимия от правото да управлява  МПС за срок  от  четири години, считано от влизане на присъдата в сила.

          

 

                                                       

11.06.2018 г. ===========================================

ВНАХД № 100/2018-10.45 ч.

Образувано по протест на прокурора срещу решение на Окръжен съд – Ямбол с което е оставено без уважение предложението на Окръжна прокуратура - Ямбол, за налагане на имуществена санкция по реда на чл. 83а и сл. от ЗАНН на „Ан Транс Трейдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол и управител и едноличен собственик на капитала Костадин К.

 

 

12.06.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 96/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на осъдено лице срещу  решение на Окръжен съд – Бургас, с което признава наказателно постановление №505.40.200802.9 от 22.03.2016г., влязло в сила на 04.05.2016г., постановено от несъдебен орган в издаващата държава – Отдел „Парични глоби и санкции“ към Службата за обществен ред и гражданско състояние на гр. Еслинген ам Некар, ФРГ. С постановлението на българския гражданин Салим С. от с.Руен, е наложена финансова санкция - задължение за заплащане на парична сума в размер на  2072,50 евро, с левова равностойност 4053.46лв., на основание § 23,ал.1, §49 от Наредбата за движение по пътищата, §24 от Закона за движение по пътищата и пункт108 от Каталога за глобите във Федерална Република Германия и  изпраща същото на Националната агенция за приходите за изпълнение.

 

 

18.06.2018 г. ============================================

ВНОХД № 94/2018-09.30 ч.

Образувано по жалба на частен обвинител и подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата  подсъдимият Даниел П. е признат  за виновен в това, че на 30.08.2005 г. в гр. Бургас, в близост до бл. 68 в к-с.“П.Р.Славейков“, направил опит умишлено да умъртви Пламен М., като деянието е извършено предумишлено, по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост, при което смъртта на Пламен М. не е настъпила по независещи от дееца причини своевременно оказана квалифицирана медицинска помощ,поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3, т. 9 вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го е осъден на лишаване от свобода за срок от петнадесет години при първоначален строг режим.

 

 

25.06.2018 г. ============================================

ВНОХД № 102/2018-09.30 ч.

Образувано по жалба на частен обвинител срещу присъда на ОС – Бургас

Подсъдимият Златомир  В. е признат за виновен в това, че на 31.12.2015 г., около 23.45 часа на път 1-6 в посока от гр. Айтос към гр. Бургас, на 200 метра след разклон за гр. Българово, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Пежо”, модел “106”, в пияно състояние - 0,84 промила на хиляда етилов алкохол в кръвта, и без да има необходимата правоспособност, действайки като непълнолетен, не навършил 16годишна възраст, но разбирайки свойството и значението на извършеното, и можейки да ръководи постъпките си, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.3, т.1, чл.21, ал.1, както и чл. 150 от Закон за движението по пътищата, в резултат на което виновно е допуснал самостоятелно пътнотранспортно произшествие, представляващо изгубване на управлението на управляваното моторно превозно средство при навлизане в ляв завой, с последвали удари на същото в предпазните мантинели, при което е последвало излизане на тялото на возещия се в автомобила пътник Велислав В. и падането му на крайпътния терен, при което същият е получил травми - черепно-мозъчна травма - фрагментирано счупване на черепа, в резултат, на които е последвала смъртта му, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, б. „б“, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 2 от НК, вр. чл.5, ал.3, т.1, чл. 21, ал. 1 и чл. 150 от ЗДвП вр. чл. 373, ал. 2 от НПК вр. чл. 58а, ал. 1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което наказание е отложено за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.